- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Klik og forstør!

Massiv interesse for menighedsrådets arbejde!

Torsdag den 13. september indbød Rækker Mølle pastorats menighedsråd til informationsmøde om det forestående menigheds-rådsvalg, der afholdes den 13. november.
Da klokken nærmede sig 19.30 måtte der bæres ekstra stole ind. I omegnen af 90 interesserede mødte op. Informationsmødet blev ledet af menighedsrådsformand Laila Frandsen. Det hører til menighedsrådets obligatoriske opgaver forud for et menighedsrådsvalg at afholde et infor-mationsmøde, hvor der orienteres om rådets arbejde og valgreglerne.
Mødet indledtes med fællessalmen: ”Se hvilket menneske” – én af de nye salmer i salmebogen. Herefter blev der givet en præsentation af de nuværende menighedsrådsmedlemmer og deres arbejdsopgaver. Efterfølgende gennemgik Laila Frandsen de mange spændende opgaver menighedsrådet varetager. Bygningerne hører til den gamle kulturarv og kræver rettidig omhu. Menighedsrådet har også indflydelse på, hvilke opgaver til styrkelse af kirkens liv og vækst, der skal prioriteres. Økonomien er, som i det øvrige samfund, stram og kræver påpasse-lighed og nytænkning. Rækker Mølle menighedsråd administrerer et budget på 2,7 millioner i 2013.
Laila Frandsen omtalte ligeledes projekter, som menighedsrådet har opgivet, men også nye tiltag til afprøvning – bl.a. babysalmesang og ”ægteskabskurser”. Sidstnævnte udløste en munter bemærkning fra Hans Fyrstenborg, der mente, at det måtte være naturligt at vente 9-10 måneder med at igangsætte babysalmesangen – så ægteskabskurset kunne bevise sin værdi :-)

Laila Frandsen benyttede lejligheden til at takke de mange frivillige, der har gjort og gør et stykke kirkeligt arbejde i sognene, ligesom hun takkede de nuværende menighedsrådsmedlemmer for et godt samarbejde i de forgangne 4 år. Det nuværende fælles menighedsråd har siddet på en prøveordning, som gennem offentlige afstemningsmøder er gjort permanent, så der fra hvert af de fire sogne skal vælges 3 medlemmer til det fælles menighedsråd.

Laila Frandsen sluttede af med en opfordring til at stille op til menighedsrådsvalget og nævnte til begrundelse herfor de mange situationer, hvor alle og enhver har brug for kirken.
Der er grund til at tage opfordringen alvorlig. Folkekirken befinder sig i en krise, hvor det er på tale at lukke kirker. Folkekirkens tid, som fælles kulturbærer i sognene, er truet, og det kræver en ekstra indsats, hvis det hele ikke skal falde fra hinanden og ende i et firsognspastorat med tre lejlighedskirker og en enkelt fuldt fungerende.

Efter Laila Frandsens indlæg, der høstede stort bifald, orienterede Elsebeth Houmand om valgreglerne.

Laila Frandsen rundede aftenen af med en opfordring til, at man samledes sognevis for at opstille en liste, så der er basis for, at der kan vælges et fuldtalligt menighedsråd til Rækker Mølle Pastorat. Hun omtalte også, at sognepræsten havde meddelt, at han agtede at gå på pension i den kommende valgperiode.
Efter fællessangen: ”Du gav mig o Herre en lod af din jord” fulgte forsamlingen opfordringen til at søge sammen sognevis for sikre, at der er en liste den 21. oktober kl. 19.00, der er deadline for indlevering.

Det forlyder, at det lykkedes at opstille en liste i Sædding og Hanning sogne, mens der i Finderup og Bølling blot mangler en enkelt kandidat for at listen er fuldtallig.

Det var godt at opleve, at der i de fire sogne endnu er stor interesse for at bevare kirken og kirkelivet.
JH

Sidst opdateret: 22-09-2012
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect