- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Vedtægter for Rækker Mølle Borgerforening


1. Foreningens navn er Rækker Mølle Borgerforening. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser samt at fremme udviklingen i byen og området.

2. Alle som er bosiddende, ejer fast ejendom eller på anden vis er tilknyttet Rækker Mølle eller nærmest omegn, kan blive medlem af foreningen.

3. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til dækning af foreningens udgifter. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves i 2. kvt.

4.Bestyrelsen bemyndiges til at yde økonomisk tilskud til ethvert formål af almen interesse for lokalsamfundet for så vidt formuen tillader det – og i det omfang, at bestyrelsen finder det nødvendigt.

5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvis beslutninger er bindende for foreningen. Valg af medlemmer til bestyrelsen foregår ved simpel stemmeflerhed.
På valg er 2 medlemmer i ulige årstal. På valg er 3 medlemmer i lige årstal.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, kasserer og sekretær – denne personkreds må ikke komme fra samme husstand. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.
Regnskabet afgives til revisorerne 14 dage før den årlige generalforsamling.
Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det fornødent, og han skal indkalde til møde, når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Et hvert medlem er pligtig til at modtage de på ham faldne valg, men kan undslå sig for at modtage genvalg i lige så langt tidsrum, som han har fungeret.
Beslutninger tages ved bestyrelsesmøderne som simpel stemmeflerhed. Mindretallet kan fordre sin mening ført til protokols.
Sekretæren fører referat for bestyrelsesmøder.

6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i februar måned. Der indvarsles til generalforsamlingen ved opslag i ”Ugeposten, på portalen eller ved ophæng i info kasserne ved købmanden” med mindst 14 dages varsel. Ved annonceringen oplyses dagsorden for generalforsamlingen. Sager der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Og enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

7. Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen når denne finder det nødvendigt, eller når halvdelen af medlemmerne forlanger det, med skriftlig opgivelse af forhandlingsemne.

8. Generalforsamlingen kan dog kun vedtage vedtægtsændringer når fire femtedele af medlemmerne er til stede, og to tredjedele af de fremmødte stemmer derfor. Er der ikke mødt tilstrækkeligt mange medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling inden 14 dage. Denne er da beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. De værdier foreningen på ophørstids-
tidspunktet er i besiddelse af, skal fordeles til velgørende eller almennyttige formål til gavn for
Rækker Mølle by og omegn. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formuen er effektueret.


(Ovennævnte vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. februar 2009)

Sidst opdateret: 20-02-2012
Kalender
07-10-2022 20:00
Damehåndbold
-----------------------------------

08-10-2022 10:00
Æblesalg Møllegården
-----------------------------------

08-10-2022 15:00
Herrehåndbold
-----------------------------------

09-10-2022 15:00
Håndbold 1. div.
-----------------------------------

12-10-2022 18:00
Stegt flæsk
-----------------------------------

28-10-2022 20:30
Herrehåndbold
Opslagstavlen
Design: MediaConnect