- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Årsmøde i Lokalhistorisk Arkiv 2023

Årsmødet bød på spændende ændringer i vedtægterne og på formandsposten.

Mandag den 22. maj indbød Lokalhistorisk Arkiv for Hanning, Finderup, Bølling og Sædding sogne til årsmøde på Møllegården. Ifølge vedtægterne kaldes det årlige møde for et årsmøde, hvilket dækker over det, der tidligere i foreningssammenhæng blev kaldt for en generalforsamling, hvor der aflægges beretning og regnskab.

Når man har valgt betegnelsen årsmøde fremfor generalforsamling er det givetvis i håbet om, at flere medlemmer vil sætte tid af til at deltage.

25 ud af en medlemsskare på 80 havde valgt at sætte en aften af til at deltage i årsmødet, som foruden den obligatoriske dagsorden også bød på kaffe og forevisning af en del af de mange billeder Arkivet har.

Lokalarkivets formand, Jens Axel Damgaard bød de fremmødte velkommen, og man sang ”Jeg elsker de gønne lunde.”
Herefter gik man over til dagsordenen:
1) Formandens beretning
2) Arkivlederens beretning
3) Regnskab for arkivet
4) Indkomne forslag m.m.
5) Eventuelt

Ad. 1
Formanden kunne berette om et stille og roligt 2022. Åbningstiden var pga. Coronaen begrænset til 2 gange månedlig; men trods manglen på mulighed for fysisk at møde op på arkivet, så var interessen for at få adgang til de mange arkivalier ikke aftaget – Rækker Mølle Portalen og Facebook havde været flittigt besøgt.
Formanden afsluttede beretningen med at omtale to arkivmedarbejdere, der var holdt – Søren Vilsen pga. af død og Nanna Gammeljord pga. af alder.

Ad. 2
Arkivleder, Erik Rasmussen udtrykte tilfredshed med interessen for arkivet som den kom til udtryk på nettet og ved fysisk fremmøde. Arkivet har 538 følgere på Facebook og man finder vej til arkivet via Portalen. Erik kunne berette at arkivet lå inde med 12.850 indscannede billeder, skøder og avisudklip. Erik Rasmussen omtalte nye medarbejdere: Kamma, Gitte og Jens Landting.

Ad. 3
Kasserer, Hans Dalgaard-Jensen aflagde et revideret regnskab for 2022, som udviste et underskud på 9.566 kr. Det udviste underskud kunne forklares med indkøb af 2 PC’er. Kassebeholdningen er på 24.538 kr.
Regnskab blev ved håndsoprækning enstemmigt godkendt.

Ad. 4
Formanden meddelte, at der var indkommet et forslag til vedtægtsændring. Rækker Mølle Portalen har ifølge dens vedtægter haft svært ved at leve op til de skærpede krav for et CVR-nummer og en bankkonto. Derfor havde man sendt forslag om at komme under administration af Lokalarkivet med en egen konto.
Forsamlingen fik gennemgået de nødvendige vedtægtsændringer og godkendte det indkomne forslag, der indebærer at kasserer for Arkivet og Portalens regnskab er den samme – Hans Dalgaard-Jensen. Portalens webmaster, Jens Kristian Holmgaard fortsætter.

Under ”med mere” meddelte formanden, at han ønskede at fratræde posten. Han pegede på, Jens Kristian Holmgaard som efterfølger på formandsposten, og styrelsen godkendte ønsket.

Ad. 5
Under eventuelt blev der udtrykt ros til formanden og arkivlederen.

Efter kaffen, der bød på boller med pålæg og æble- og småkage, viste arkivlederen et udsnit af de 7300 billeder i arkivets samling. Erik Rasmussen havde ordnet billederne tematisk. Vi var omkring forsamlingshusene, skolerne og landbruget, og mange af deltagerne kunne nikke genkendende til de gode billeder.

Aftenen sluttede med den afgående formands tak til de fremmødte.
JH

Uden mad og drikke ....
Sidst opdateret: 23-05-2023
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect