- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Nyt graverhus ved Bølling kirke

Efter et par års tovtrækkerier med Stiftet og den kgl. bygningsinspektør er det endelig lykkedes menighedsrådet at opnå tilladelse til at nedrive graverhuset ved Bølling kirke.

Bygningen er bestemt ikke af ny dato, men er opført for et par hundrede år siden som en rejsestald. De kirkegængere, der valgte at køre til kirke med hest og vogn, kunne således under gudstjenesten få deres hest på stald.

I 1967 påtænkte menighedsrådet en nedrivning, men Nationalmuseet og den kgl. bygningsinspektør anbefalede at rejsestalden blev bevaret, men ombygget til kapel og graverbygning.

På et provstesyn for et par år siden ønskede menighedsrådet tilladelse til at nedrive den gamle bygning og opførelse af en ny, ligesom menighedsrådet ønskede kapellet fra først i firserne nedrevet. Provstesynet bifaldt menighedsrådet ønsker, idet man fandt bygningen i så dårlig stand, at en forsat vedligeholdelse var formålsløst og alt for bekostelig. Stiftsøvrigheden og den kgl. bygningsinspektør efterkom imidlertid ikke menighedsrådets anbefalinger, endskønt menighedsrådet havde vedlagt ansøgningen et veldokumenteret materiale, som viste bygningens dårlige stand. Alligevel mente man, at bygningen var bevaringsværdig, og at menighedsrådet skulle fortsætte med at vedligeholde.
Menighedsrådet gav imidlertid ikke op og på en konsulentrunde inviterede man myndighederne til at besigtige garverbygningen. Resultatet blev, at myndighederne ved selvsyn måtte indrømme at bygningen var i så dårlig stand, at det ville være frås med offentlige midler med en fortsat vedligeholdelse. Menighedsrådet fik således tilladelse til en nedrivning af graverhuset og kapellet, men påbud om at bevare de hvidkalkede piller, der danner en smuk portal til kirkegården.

Menighedsrådet nedsatte straks et byggeudvalg bestående af Jens Landting, Niels Pedersen, Karsten Gammeljord og Søren Søe. Byggeudvalget bad ”Tegnestuen Fjordlyst Aps” om at udarbejde et byggeprojekt, som efterfølgende er blevet godkendt i provstiet, der også har stillet de nødvendige midler til rådighed. Efterfølgende har tømrer Peter Hansen i Rækker Mølle stået for totalentreprisen og licitationen, som er faldet ud til fordel for lokale håndværkere.
Det nye graverhus bliver på ca. 100 m2, og der kalkuleres med en pris på 1,35 mill. Kr. + moms. Graverhuset kommer til at bestå af et offentligt toilet, graverkontor og graverfaciliteter, et stort maskinhus og et fyrrum. Der opføres et stendige ind til kirkegården og et mindre stykke af kirkegården inddrages til oplagringsplads med båse til affald og grus.

Medio maj besøgte Portalens udsendte Bølling kirke og fik en rundvisning af byggeudvalgets formand, Jens Landting. Nedrivningen af det gamle graverhus og kapellet var næsten fuldført. Et par containere var blevet opstillet uden for kirkediget som graverkontor og maskinhus tillige med et lille toilet. Op af jorden stak nogle rør, og Jens Landting forklarede, at det var varmerørene til kirken. Så indtil byggeriet står færdig er kirken uopvarmet; men så er det godt, at det går mod sommer.
Jens Landting forventer byggeriet under tag til sommerferien og ibrugtagning til 1. oktober.

Som nævnt er kirkens lille kapel også revet ned. Næsten siden opførelsen har man kæmpet med fugt i murværket og skønt flere forsøg på at afhjælpe problemet, er det ikke lykkedes at komme det til livs, så det er ikke længere rimeligt at bekoste vedligehold på kapellet. I fremtiden er det således ikke muligt at opbevarer kister inden begravelsen ved Bølling kirke. Menighedsrådet har behandlet problemet, men ikke fundet nogen brugbar løsning og spørgsmålet er også, hvor stort problemet er. Ofte kommer kisterne direkte fra sygehusets kapel til den kirkelige handling og i varme somre kunne det gamle kapel alligevel ikke anvendes, fordi det var uden kølefaciliteter.

Portalen følger byggeriet hen over sommeren med billeder, og ser frem til at deltage i en indvielse den 1. oktober.

JH

Klik og forstør!
Gl. Kort - Klik og forstør!
Sidst opdateret: 23-05-2016
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect