- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 18.00 afholdt Udviklingsrådet generalforsamling i Sædding Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Godkendelse af beretning og regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt/Smørrebrød

Kl. 18.30 snakker vi videre
Valg: Ønsker man ikke genvalg til den ”arbejdstunge” post er man meget velkommen til at foreslå en anden fra det sogn man kommer fra.
Drøftelse af struktur på udviklingsplan.

Ad. 1
Bente Tang blev valgt som ordstyrer. Jens Kjærgaard og Jens Holmgaard til stemmetællere.
Bente Tang konstaterede, at tidsfristen for indkaldelse til generalforsamling ikke var overholdt; men bestyrelsen besluttede enstemmigt at gennemføre generalforsamlingen.

Ad. 2
Ejanar Tylvad aflage beretningen om Udviklingsrådets arbejde. Han omtalte til indledning at kommunen lægger vægt at sognene samarbejder omkring udvikling og kunne konstatere, at samarbejdet allerede er velfungerende og at Udviklingsrådet er en god katalysator.
Han omtalte også de 3 faser i Møllesø-projektet, ligesom de tiltag der over de senere er blevet gennemføt blev omtalt.

Ad. 3
Eske Villadsen fremlagde regnskabet der viste en saldo på 4770,55 kr.

Ad. 4
Beretning og regnskab blev godkendt

Ad 5.
Ingen indkomne forslag

Ad. 6
På valg var:
Bente Tang, Jens-Erik Vesterbæk, Eske Villadsen, Dorte Agerbo(modtog ikke genvalg)

Valgte:
Bente Tang, Eske Villadsen, Jesper Danielsen, Mona Lassen.
Herudover består bestyrelsen af Erik Skovgaard, Jan Møller Jensen og Ejnar Tylvad.

Ad. 7
Inge Marie Pedersen og Maria Tylvad genvalgtes

Ad. 8
Intet

Under middagen fremlagde Ejnar Tylvad mulige måder at tilrettelægge en udviklingsplan efter:
1) Alle sogne udarbjeder udviklingsplaner - langsommelig
2) Man tager udgangspunkt i igangværende projekter
3) Hver sogn udarbejder 2-3 udviklingsmål


 

Sidst opdateret: 26-03-2015
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect