- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Søg
Raekkermoelle.dk / Om portalen / Vedtægter /

Den 16. januar 2018 har bestyrelsen vedtaget følgende vedtægt for foreningen Firkløversognene.dk. Foreningen består af følgende medlemmer:

Rækker Mølle Borgerforening, 
Bølling Sogneforening, 
Hanning Borgerforening, 
Finderup Borgerforening, 
Børnehaven Lærkereden, 
Rækker Mølle Skolen.
Lokalhistorisk arkiv

Vedtægter for foreningen Firkløversognene.dk

§1. Navn 
1. Foreningens navn er Firkløversognene.dk. 
2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune.

§2. Formål 
Firkløversognene.dk har til formål at igangsætte og drive aktiviteter, der dels medvirker til at profilere Firkløver-området udadtil og dels koordinerer informationer til områdets borgere om foreninger, institutioner og erhvervsdrivende. 
Dette gøres først og fremmest ved at drive internetportalen Firkløversognene.dk, men kan endvidere ske fx gennem anden oplysende virksomhed som udgivelse af brochurer og udstilling på messer.

§3. Medlemskab 
1. Foreningen består af følgende medlemmer: 
Rækker Mølle Borgerforening 
Bølling Sogneforening 
Hanning Borgerforening 
Finderup Borgerforening 
Børnehaven Lærkereden 
Rækker Mølle Skolen
Lokalhistorisk arkiv 
2. Optagelse af nye medlemmer kræver ændring af stk. 1.

§4. Bestyrelse 
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på op til syv personer. 
2. Hvert medlem (jfr. §3, stk. 1) vælger et medlem til bestyrelsen. 
3. Der er ikke en fast valgperiode. 
4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. 
5. Bestyrelsen konstituerer sig med følgende: 
Formand
Kasserer 
Referent 
6. Bestyrelsen kan udpege en webmaster, som deltager i bestyrelsens møder. 
7. Referat fra bestyrelsens møder tilsendes foreningens medlemmer.

§5. Fællesmøde 
1. Hvert år i april-maj kan der afholdes et fællesmøde for foreningens medlemmer (jfr. §3, stk. 1). Fællesmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
2. På fællesmødet giver bestyrelsen en orientering om foreningens virke og gennemgår det reviderede regnskab.

§6. Økonomi 
1. Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts. 
2. Bestyrelsen vedtager budget og godkender regnskab. 
3. Det reviderede og godkendte regnskab kan forelægges på fællesmødet (jfr. §5, stk. 2).
4. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

§7. Vedtægter 
Vedtægtsændringer kan ske på et bestyrelsesmøde og er vedtaget, hvis flere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer FOR ændringerne.

§8. Foreningens opløsning 
1. Foreningens opløsning kan kun finde sted, hvis flere end halvdelen af foreningens medlemmer er FOR opløsningen. 
2. Eventuelle midler fordeles efter beslutning blandt medlemmerne.

Sidst opdateret: 17-01-2018
Kalender
18-06-2024 19:00
åbent på arkivet
-----------------------------------

23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect