- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Raekkermoelle.dk / Om portalen / Vedtægter /

Den 26. maj 2005 er foreningen Rækkermølle.dk blevet stiftet. Foreningen består af følgende medlemmer:

Rækker Mølle Borgerforening,
Bølling Sogneforening,
Hanning Borgerforening,
Finderup Borgerforening,
Børnehaven Lærkereden,
Rækker Mølle Skolen.

Vedtægter for foreningen Rækkermølle.dk

§1. Navn
1. Foreningens navn er Rækkermølle.dk.
2. Foreningens hjemsted er Skjern kommune.

§2. Formål
Rækkermølle.dk har til formål at igangsætte og drive aktiviteter, der dels medvirker til at profilere Rækker Mølle-området udadtil og dels koordinerer informationer til områdets borgere om foreninger, institutioner og erhvervsdrivende.
Dette gøres først og fremmest ved at drive internetportalen www.rækkermølle.dk, men kan endvidere ske fx gennem anden oplysende virksomhed som udgivelse af brochurer og udstilling på messer.

§3. Medlemskab
1. Foreningen består af følgende medlemmer:
Rækker Mølle Borgerforening
Bølling Sogneforening
Hanning Borgerforening
Finderup Borgerforening
Børnehaven Lærkereden
Rækker Mølle Skolen
2. Optagelse af nye medlemmer kræver ændring af stk. 1.

§4. Bestyrelse
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på seks personer.
2. Hvert medlem (jfr. §3, stk. 1) vælger et medlem til bestyrelsen.
3. Der er ikke en fast valgperiode.
4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
5. Bestyrelsen konstituerer sig med følgende:
Formand
Næstformand
Kasserer
Referent
6. Bestyrelsen kan udpege en webmaster, som deltager i bestyrelsens møder.
7. Referat fra bestyrelsens møder tilsendes foreningens medlemmer.

§5. Fællesmøde
1. Hvert år i april-maj afholdes et fællesmøde for foreningens medlemmer (jfr. §3, stk. 1). Fællesmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.
2. På fællesmødet giver bestyrelsen en orientering om foreningens virke og gennemgår det reviderede regnskab.

§6. Økonomi
1. Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.
2. Bestyrelsen vedtager budget og godkender regnskab.
3. Det reviderede og godkendte regnskab forelægges for fællesmødet (jfr. §5, stk. 2).
4. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

§7. Vedtægter
Vedtægtsændringer kan ske på et bestyrelsesmøde og er vedtaget, hvis flere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer FOR ændringerne.

§8. Foreningens opløsning
1. Foreningens opløsning kan kun finde sted, hvis flere end halvdelen af foreningens medlemmer er FOR opløsningen.
2. Eventuelle midler fordeles efter beslutning blandt medlemmerne.

Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
16-01-2018 15:00
Åbent på lokalhistorisk arkiv
-----------------------------------

26-01-2018 09:30
Minihøjskolen
-----------------------------------

29-01-2018 19:00
Generalforsamling
-----------------------------------

31-01-2018 18:00
Fællesspisning
-----------------------------------

08-02-2018 18:00
Stegt flæsk
-----------------------------------

09-02-2018 09:30
Minihøjskolen
Opslagstavlen
Design: MediaConnect