- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Klik og forstør!

Under overskriften: 'Fremtiden i Rækker Mølle Pastorat', havde de 4 menighedsråd inviteret til orienterings- og debatmøde i Hanning Forsamlingshus den 29. oktober 2007.
Omkring 100 deltagere fra de fire sogne havde taget imod invitationen.

Mads Vendelbo var aftenens ordstyrer. Efter velkomst og sang blev ordet givet til Leif Bach Kofoed, der orienterede om menighedsrådenes planer om at opføre en præstegård i Rækker Mølle. Han kunne oplyse, at provstiudvalget ikke mente, at den anslåede byggesum på 7.000.000 kr. ville kunne bevilges, så udvalget havde foreslået, at menighedsrådene droppede at opføre en konfirmandstue. En del af deltagerne mente nu ikke, at besparelserne herved ville blive af nævneværdig størrelse.

Spørgsmålet omkring fremtiden for konfirmandforberedelse i Rækker Mølle Pastorat blev skitseret af sognepræsten. Den kommende flytning af 7. klasse fra Rækker Mølle Skolen, vil besværliggøre en samling af konfirmanderne; men menighedsrådene er af den opfattelse, at man vil strække sig vidt for at bevare undervisningen lokalt. Muligheden for at konfirmandforberedelsen henlægges til 6. klasse med efterårskonfirmation i 7. klasse, blev skitseret.

Herefter blev ordet givet til formand for Finderup menighedsråd, Laila Frandsen. Hun orienterede om menighedsrådets ansvarsområder og kom også ind på de muligheder, der er for samarbejde i de fire sogne.

Menighedsrådene, som i arbejdet med modeller for et fremtidigt samarbejdet, har haft kontakt til Kirkefonden, for at hente vejledning og inspiration hertil, havde inviteret Sabine Kleinbeck til at gennemgå to modeller for et fremtidigt samarbejde.
I den første model bevares de 4 menighedsråd; men der oprettes et pastoratsråd, som består af repræsentanter fra de 4 selvstændige råd. Pastoratsrådets opgave bliver at tage hånd om opgaver, der har relevans for alle 4 sogne.
Den anden model Sabine gennemgik, indebærer en nedlæggelse af de 4 menighedsråd og oprettelse af et fælles menighedsråd for pastoratet.
Sabine kunne oplyse, at man sikkert kunne få biskoppens tilladelse til at oprette et fælles menighedsråd med 3 medlemmer fra hvert af de 4 sogne. Medlemmerne vælges lokalt.

Under kaffen var der liv diskussion blandt de mange deltagere, som også havde mulighed for at se arkitektfirmaets udkast til en ny præstegård. Under den efterfølgende debat, fik menighedsrådene tilkendegivelser fra forsamlingen omkring spørgsmålet om opførelse af en konfirmandstue/kirkehus og omkring de 2 modeller for et fremtidigt samarbejde.
Menighedsrådene fik mandat til at søge opført et kirkehus, og der syntes at være et overvejende flertal for, at det fremtidige samarbejde skulle finde sted efter model 2 - et fælles menighedsråd.

På baggrund af disse tilkendegivelser, har menighedsrådene besluttet at arbejde videre med planerne om at opføre en præstegård med kirkehus. Dertil har menighedsrådene også besluttet, at man vil spørge menighederne i de 4 sogne, om de kan gå ind for model 2.
Det forholder sig således, at nedlæggelse af de 4 selvstændige menighedsråd og oprettelse af et fælles menighedsråd ikke kan ske uden at menighederne er blevet hørt ved et menighedsmøde.
Menighedsrådene har derfor besluttet, at der skal afholdes menighedsmøder i de fire sogne:
Mandag den 21. januar kl. 19.30
Stederne for afholdelse af møderne vil senere blive oplyst.

Hvis, og kun hvis der ved disse møder opnås flertal i alle de fire sogne for et fællesråd, kan det etableres ved det kommende menighedsrådsvalg i november 2008.

Et fyldigt referat vil senere blive lagt op på kirkernes hjemmesider på portalen, ligesom man vil kunne se en gennemgang af de to samarbejdsmodeller med vurderinger af fordele og ulemper.

JH

Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect