- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Høringssvar

Foreningsrådets høringssvar til politikerne i forbindelse med strukturdebatten i kommunen.

Rækker Mølle Foreningsråd


Direktionssekretariatet!

Som konsekvens af den nye storkommune blev der i Rækker Mølle området dannet et såkaldt foreningsråd til varetagelse af fælles- koordinerende opgaver, herunder kontakt/ dialog med den kommunalpolitiske verden. Foreningsrådet bygger på et bredt fundament, idet der er tilslutning fra borgerforeninger, forsamlingshuse, menighedsråd, kristelige foreninger, idrætsklubber m.fl. I alt 35 foreninger står bag ved, hvilket vil svare til næsten 100 % dækning.

Vi finder det derfor naturligt, at give vores mening tilkende m.h.t. strukturdebattens 3 hovedområder.

Folkeskolen:
Vi respekterer selvfølgelig Rækker Mølle skolens positive udtalelser m.h.t. flytning af 7.klasse. Som foreningsråd vil vi være meget opmærksomme på, om børnenes tidligere flytning og lange transport vil få negative konsekvenser på børnenes sociale relationer, herunder deres aktive deltagelse i det lokale foreningsliv. I de senere år er der i folkeskoleregi talt meget om sammenhæng (rød tråd) i barnets møde med børnehave, grundskole, overbygning og ungdomsuddannelse. Vi må ikke glemme, at der findes en lige så vigtig sammenhæng i barnets tilværelse, der handler om dets forhold og nærhed til familie, venner og det lokale foreningsliv.

Faglighed er godt, men ikke hvis det er på bekostning af personlige eller sociale relationer.

Ældreplejen:
Selvom ingen af os er særlige kyndige på ældrepleje overrasker det os, at visitationen kan føre til færre plejehjemspladser. Nok er det dejligt at være i eget hjem, og de fleste mennesker vil uvilkårligt gøre alt for at undgå denne ”sidste” flytning. Men en kommune bør vel ikke udnytte dette skæbnesvangre valg til at stramme visitationen. Måske er tiden inde til at gøre op med princippet - længst mulig i eget hjem til fordel for det mere oplagte: hvor kan den ældre få det bedste liv i de sidste år. Det er lidt paradoksalt, at vi i de senere år har oplevet en kraftig tendens til, at folk vil være i store fællesskaber. Det gælder såvel i arbejdslivet som i fritiden. Måske er det en forældet og falsk opfattelse, at de ældre helst skal undgå plejehjemmet. Derfor mener vi, at det er ubetænksomt og uden økonomisk fornuft, at nedlægge nyrenoverede plejehjem velvidende at antallet af ældre vil stige kraftigt. Rækker Mølle områdets plejehjem er identisk med Tingager, og uanset at mange ældre fra området flytter til Skjern er Tingager stadig et attraktiv plejehjem for såvel dem som alle andre.

Fritidsområdet:
Storkommunen er præget af et meget stærkt foreningsliv. Trods de meget store harmoniserings- udfordringer er det fantastisk vigtigt, at intet foreningsliv går til grunde, men tværtimod bliver styrket. Et ansvarsfuldt og fællesskabsfremmende foreningsliv er et af de centrale omdrejnings-punkter til at skabe liv og glæde, tilfredshed og stolthed hos vore borgere. Ja måske den eneste reelle mulighed for at få ungdommen til at vende tilbage efter en længere uddannelse. Rækker Mølle området ligger helt i top m.h.t. foreningstilslutning. I gennem de seneste 50 år har området gang på gang støttet hinanden med, at få nye projekter op at stå til stor glæde for alle. Mange andre lokalområder har gjort noget lignende. I dette lys synes vi, det er en falliterklæring at det nye kulturudvalg melder ud med:

- at nu skal alt harmoniseres fra dag ét, intet driftstilskud vil undgå udvalgets klare blik og i øvrigt skal alt, hvad der etableres i centerbyerne ske uden forventninger eller krav til borgernes aktive medvirken såvel fysisk som økonomisk.

Selvfølgelig skal centerbyerne være lokomotiver, men pas på at de ikke falder i søvn, når de nu ikke længere har deres egen byråds bevågenhed. Vi mener, det er vigtigt at centerbyerne (for deres egen skyld) også leverer ”varen” selv set i relation til kr. til kr. princippet. Vi vil foreslå, at udvalget er meget opmærksomt på, at sætte fokus på borgernes evner til at tage ansvar for deres områdets udvikling i såvel by som på land. Set i det lys kan det være ganske retfærdig, at have et vist driftstilskud til kultur- og idrætsanlæg i områder der kræver enorm egen indsats, hvis tingene skal hænge økonomisk sammen.
Med venlig hilsen

Rækker Mølle Foreningsråd.

Finn Andersen, Rækker Mølle, Mogens Højhus Jeppesen, Sædding, Ivar Kristoffersen, Bølling, Jens Nielsen, Rækker Mølle, Poul Nielsen, Hanning,
Ove Skyttegaard, Rækker Mølle og Bente Tang, Hanning

Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
31-12-2018 11:00
Nytårsbad
-----------------------------------

06-01-2019 08:30
Rævejagt
-----------------------------------

11-01-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

25-01-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

26-01-2019 10:00
Rævejagt
-----------------------------------

26-01-2019 13:30
Generalforsamling
Opslagstavlen
Design: MediaConnect