- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Rækker Mølle Foreningsråd
Til foreninger i Rækker Mølle området
Hanning den 18. februar 2008

Generalforsamling i Rækker Mølle Foreningsråd
På Rækker Møllegården tirsdag den 11.marts kl. 19.30

På et særdeles velbesøgt orienteringsmøde den 22. september 2005 i Sædding Forsamlingshus udtalte fhv. kulturudvalgsformand Bent Dyrvig i Skjern kommune følgende vedrørende et kommende Landsbyråd for Rækker Mølle området:
” Jeg kan varmt anbefale initiativet, og er overbevist om at den kommende storkommune vil lytte til et sådant landsbyråd, og evt. indkalde til flere årlige dialogmøder”

Rækker Mølle Foreningsråd blev dannet i november 2005 med følgende formål:

1. Være bindeled mellem lokalområdet og kommunalpolitikerne
2. Være bindeled til andre, der kan have indflydelse på områdets udvikling
3. Hjælpe med ansøgning af midler til udvikling af området
4. Få kommunale forslag hørt i området
5. Udarbejde forslag til udvikling og forbedring til gavn for området
6. Udtale sig vedrørende sager, som berører området.

15. december 2005 blev der dannet et Landdistriktsråd for hele kommunen bestående af en bestyrelse, der bliver valgt af et repræsentantskab, hvori alle kommunens ca. 40 borger/sogneforeninger har sæde. Landdistriktsrådet blev byrådets formelle kontaktled – sparringspartner til landdistrikterne. Dette betød nødvendigvis ikke, at Rækker Mølle Foreningsråd var uinteressant. Vores 33 lokalforeninger, vores 1880 borgere og alt hvad de ønsker sig af fremtiden ville stadigvæk kunne få glæde af, at et særligt råd var parat til at følge op på områdets problemer, når den pågældende forening løb panden mod muren.
Derfor fortsatte vi vores lidt ukendte og ukonkrete arbejde med at leve op til Foreningsrådets formål. Blandt andet har vi holdt 4 ”kend dit sogn” arrangementer, udarbejdet høringssvar vedr. skole- og ældrepolitik samt vindmølleplanen. Vi har netop fået vedtaget opsætning af udskiftelige informationstavler i vore 4 landsbyer til glæde for foreningslivet og til markedsføring af vores område. Vi er kommet med et oplæg til indførelse af parkeringsvedtægter for vore lokale landsbyer,
som borgerforeningerne nu forholder til, om de ønsker realiseret.
Her op til generalforsamlingen har bestyrelsen drøftet, hvorvidt det er relevant at vi har et Foreningsråd. Flertallet mente det ville være forkert, at opgive så hurtigt efter dannelsen. Ikke fordi vi ser det store lys forude, men fordi vi er parate til at være til stede og aflytte det evt. skjulte behov, der måtte være for en koordineret indsats på tværs af såvel sogne som foreningsliv. Derfor håber vi at mange vil deltage i vores generalforsamling, hvor Bent Dyrvig vil lægge op til debat om landsbyernes fremtid, herunder Foreningsrådets muligheder fremover.

m.v.h. Bestyrelsen

------------------ 

Bestyrelsesmøde — 22. november 2007
Rækkermøllegården — kl. 19.00

Deltagere: Ivar Kristoffersen, Mads Vendelbo, Poul Nielsen, Ove Skyttegaard og Birthe Thomsen
Fraværende med afbud: Mogens Højhus Jeppesen, Bente Tang

Referat: Godkendt uden bemærkninger

Generalforsamlingen: Dette blev fastlagt til den 11 marts kl. 19.30 på Rækkermøllegården. Ove Skyttegaard kontakter Hans L. Pedersen (DGI) angående et indlæg. Der sendes direkte indbydelse til pr. mail til så mange som muligt. Sekretæren fører liste over medlemmer ajour med mailadresse.

Firkløversamarbejdet: Meldingen er, at dette ikke er realistisk — derfor droppes dette arbejde.

Næste møde: Den 5. februar kl. 19.00 på Rækkermøllegården.

-------------------
Møde med Sogneforeningerne kl. 20.00

Deltagere: Udover ovennævnte deltog 2 personer fra Bølling henholdsvis Sædding, mens Hanning og Finderup ikke var mødt.

Velkomst: Poul Nielsen bød velkommen og begrundede indbydelsen.

Skiltning: Der blev besluttet, at der arbejdes videre med den fremlagte enkle model. Der arbejdes med 1 skilt i Bølling, Finderup, Hanning mens der i Sædding/Rækkermølle placeres 2 skilte. Alle skilte placeres på et centralt sted. Logoet firkløver er ”hugget” — så der skal undersøges om, det må anvendes. Vivi Jensen og Ivar Kristoffersen fik til opgave at arbejde videre med opgaven. Det vurderedes, at skiltet ville koste ca. 5.000 kroner pr. stk.

Poul Nielsen kontakter Finderup og Hanning for orientering.

Andet: Under kaffen orienterede Bølling om et afholdt møde med de øvrige foreninger i Bølling. Der havde været en vis skepsis — men dog en positiv stemning. Der arbejdes videre i Bølling med evt. et fælles foredrag.

Der blev drøftet om et sådant samarbejde reel skulle være for hele området — men vurderingen var nok, at der på nuværende tidspunkt ikke var stemning for et yderligere samarbejde. Der erkendtes, at i Sammenligning med Faster — så var der her 4 sogne, der skulle finde sammen.

Poul Nielsen orienterede om hvad Foreningsrådets arbejde og hvad den stod for. Ligeledes orienterede Poul Nielsen om LAG (Lokal AktionsGruppe), og nævnte at f.eks. en cykelsti fra Bølling til Skjern ville være et oplagt projekt i relation til LAG.

Møder: Det ville være hensigtsmæssigt med 1-2 årlige fælles møder. Næste møde afholdes den 5. februar 2008 med bl.a. skiltning.


Ivar Kristoffersen
Referent

Referat - bestyrelsesmøde
Mandag den 3. september hos Mads Vendelbo

Deltagere: Mogens Højhus Jeppesen, Ivar Kristoffersen, Mads Vendelbo, Poul Nielsen, Ove Skyttegaard, Bente Tang og Birthe Thomsen

Referat: Udover et par trykfejl blev referatet godkendt.

Siden sidst: Rækker Mølle har fået en Landsbypris på 50.000 kroner. I tilknytning hertil bør der evt. oprettes en fond, der kan træde til i specielle situationer. Minehøjskolen starter igen den 28. oktober. Der var utrolig god tilslutning til firkløverweekend — der er aldrig blevet solgt så mange ”lopper”.

Hvad rører det sig: En katastrofe at Bryghuset måtte gå i en frivillig betalingsstandsning. Mange forskellige forhold har desværre trukket i samme retning. Håb om at der kan findes en løsning, så bryghuset kan køre videre.

Der blev kort orienteret om, at der arbejdes på et fælles menighedsråd omfattende alle fire sogne. Der kan ikke opnås enighed, så i stedet arbejdes på en løsning med et pastoratråd, der sandsynligvis kommer til et bestå af 4 x 3 personer. Et råd, der vil få en del overordnede funktioner. Foreningsrådet mente dog, at et fælles menighedsråd ville være det bedste — og såfremt ikke nu så på længere sigt.

Rækker Mølle Invest: Foreningsrådet havde en vis bekymring med hensyn til, at bestyrelsen for Rækker Mølle Invest ønskede salg til en privat investor. Disse bekymringer rettede sig især imod bevarelsen at købmandsbutikken, men også generelt.

Firkløversamarbejde: Bestyrelsen mente, at Firkløversamarbejdet og Foreningsrådet reel rettede henvendelse til den samme personkreds. Fra Firkløversamarbejdet forelå en positiv indstilling. Foreningsrådet ønskede ikke at presse noget igennem. Beslutningen blev, at man opfordrer Firkløversamarbejdet til at komme med et oplæg, der enten skal drøftes i bestyrelsen eller sammen med Firkløversamarbejdet.

Skiltning: Fra Skjern Skilte forelå et overslag på 2.800 kroner pr. skilt. Wima i Bølling havde givet et tilbud på 1.200 kroner for stativ. Der forelå ikke tilbud på, hvad det ville koste at udskifte arrangementskilte. Det drejer sig om 11 skilte. Som grundlag anvendes logoet for Firkløversamarbejdet. De 4 borgerforeninger indkaldes til et møde den 22. november på Rækker Møllegården, hvor evt. andre fælles punkter kan drøftes. Sekretæren orienterer borgerforeninger.

Landsbyernes udvikling: Punktet var sat på dagsordenen, men blev kun drøftet meget kort. Oplægget fra kommunens administration fik den bemærkning, at der trukket nogle streger, der tydede på for lidt lokalt kendskab. Indstillingen var — lad det komme frivilligt.

Parkering af lastbiler: Fra Finderup — parkering i forbindelse med den gamle sportsplads. Rækkermølle bag ved spejderhuset — der skal evt. skubbes på.

Eventuelt: De sidste detaljer angående Sædding-turen blev sat på plads.
Punkter til næste: Da dette er et kort møde — sættes kun de absolut nødvendige punkter på — det kunne være vinterprogrammet. Forslag om, at bestyrelsen er repræsenteret på de 4 generalforsamlinger.

Næste møde: Den 22. november 2007 kl. 19 på Rækker Møllegården


Ivar Kristoffersen
Referent

-------------

Referat - bestyrelsesmøde
Onsdag den 11. april kl. 19.30 hos Mogens Jeppesen

Deltagere: Mogens Højhus Jeppesen, Ivar Kristoffersen, Mads Vendelbo, Poul Nielsen, Ove Skyttegaard, Birthe Thomsen og Bente Tang.

Referat: Godkendt uden bemærkninger

Siden sidst: Forespørgsel om søgning hos fonde. Blev foreløbig henvist til den kommende LAG-bestyrelse. Skilte må opsættes ”lige” indenfor byskiltene. Der forelå et udkast til placering 8 steder. Lovligheden skal undersøges nærmere og sogneforeningerne skal inddrages. Evt. kontakt til Erik Jensen eller Wima om at lave ”stativ” til skiltene. Indstillingen var at firkløverlogoet skulle indgå. Revyen havde givet et overskud på ca. 80.000 kroner. Derudover ligger der ca. 40.000 kroner i Firkløver regi. Der søges krone til krone, således at der skulle være 240.000 kroner til rådighed.

Vedtægter og forretningsorden: Angående vedtægternes §7 blev besluttet følgende: Beslutning om foreningsrådets ophør kan kun ske på to hinanden følgende generalforsamlinger. På det første kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for ophør. Anden generalforsamling afholdes senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kræves kun, at flertallet stemmer for ophør.
Forretningsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Konstituering: Poul Nielsen blev valgt som formand. Bente Tang som næstformand. Mogens Højhus Jeppesen som kasserer. Ivar Kristoffersen som sekretær.

Foreningsmæssigt og politisk: Debatten om nedlæggelse af skoler og plejehjem blev vendt. Der blev udarbejdet en evt. udtalelse.

Generalforsamlingen: For få – måske lå det på et forkert tidspunkt

LAG-generalforsamling: Indstilling om, at vi gør os gældende – evt. med en person til bestyrelsen.

Aktiviteter: Torsdag den 14. juni/mandag den 18. juni i og omkring Hanning. Poul Nielsen kontakter Ole Jacobsen og Mette Elowsson.
NB! Akcept til den 14. juni.
Tirsdag den 11. september/13. september i og omkring Sædding. Mads Vendelbo som quide evt. sammen med Anders Stengaard. Mads Vendelbo kontakter derudover Efterskolen.

Firkløversamarbejdet: På længere sigt evt. samarbejde/sammenslutning mellem foreningsrådet og firkløver – man dækker det samme område. Mogens Højhus kontakter firkløversamarbejdet.

Punkter til næste bestyrelsesmøde: Skiltning, bredbånd, parkering af lastbiler og firkløver

Næste møde: Den 14. maj hos Poul Nielsen.

Ivar Kristoffersen
Referent

------------

Referat — bestyrelsesmøde den 13. juni 2006 hos Finn Andersen

Deltagere: Finn Andersen, Mogens Højhus Jeppesen, Jens Nielsen, Poul Nielsen, Ove Skyttegaard, Bente Tang og Ivar Kristoffersen.

Referat:Godkendt uden bemærkninger

Siden sidst: Faster er positiv med hensyn til deltagelse i seminar. Vi har ikke stemmeret i Ringkøbing-Skjern Landsbyråd. Hvis — så skal vi have mandat fra en eller flere af sognene i Rækker Mølle.

Foreningsmæssig og politisk: Høringsrunde angående 3 andelsboliger på gammel byggegrund ned til søen i Rækker Mølle. Vognmanden i Bølling arbejder på, at etablere garage og opbevaringsplads. Mødet i socialudvalget angående vores ansøgning til § 115-udvalget behandles først den 21. juni.

Bølling — sognetur: Tilfredshed med arrangementet. Et lille overskud. Der blev drøftet om, der ville være kommet flere ved en annoncering. Delte meninger. Der føltes dog et behov for, at vi bliver mere synlige.

Finderup — sognetur:Datoen bliver den 7. september og der startes kl. 18.30. Der undersøges muligheden for annoncesponsor til annoncering i ugeposten. Kaffe m.m. som på Bøllingturen. Der startes ved Finderup Forsamlingshus. Arrangementet sættes på portalen med det samme. Der opsættes plakater i lighed med Bøllingturen.

Seminar:Fra kurslederen lå den bemærkning af der max. kunne deltage 30 personer. Bestyrelsen drøftede antallet og der blev besluttet, at der skal undersøges en anden model, hvor der kan deltager flere personer. Opgaven ved henlagt til Bente.

Møde i Egvad angående Landsbyprojekt:På dette møde blev fremlagt undersøgelsen foretaget af Skjern-Egvad Museums angående kulturværdier i 7 sogne i Skjern og Egvad kommuner. Der var ønsker om, at en sådan undersøgelse burde omfatte flere sogne. Et oplæg angående visioner for fremtiden kunne være grundlag for, at vi laver en kort pressemeddelelse om vores generelle stilling hertil. Tages op af Poul og Bente.

Punkter til næste møde: Seminaret/Ideværksted og generalforsamlingen — evt. med et indlæg om kulturværdierne i Rækker Mølle og Finderup.

Næste møde:Mandag den 18. september kl. 20.00 hos Ove Skyttegaard

Eventuelt:Intet

Ivar Kristoffersen

Referent

Referat - Bestyrelsesmøde
Onsdag den 19.04.2006 hos Ivar Kristoffersen

Deltagere: Mogens Højhus Jeppesen, Jens Nielsen, Poul Nielsen, Ove Skyttegaard, Bente Tang ,
Ivar Kristoffersen og Finn Andersen

Godkendelse af referat:
Godkendt uden bemærkninger.

Siden sidst:
Fået positivt tilbagemelding fra udvalgsformændene for Skole og Børn, Fritid og Kultur samt teknik om anmodning om, at foreningsrådet kan være høringsberettiget.

I forbindelse med Sædding Forsamlingshus 100 års jubilæum d. 25 marts er der givet en gave på 100 kr.

Landdistriktsrådet for Ringkøbing-Skjern Kommune afholder halvårsmøde i Højmark Forsamlings-hus d. 23. maj kl. 19.30. Poul Nielsen og Mogens Højhus Jeppesen deltager for foreningsrådet.

Godkendelse af vedtægter og forretningsorden:
Forretningsorden godkendt.
Ændringer til vedtægter indstilles til godkendelse på generalforsamlingen marts 2007.

Sommerens arrangementer.
Som den første af de fire sogne i Rækker Mølle området, vil vi besøge Bølling sogn. Vi kører i egen bil rundt i sognet - stopper undervejs, hvor vores guide Per Vig vil fortælle ”Historien”.
Rundturen afsluttes hos Westerly Slyngplanter Engros V/Conny Enevoldsen. Her kan der købes
kaffe, sodavand og kage, som er medbragt af bestyrelsen.

Aktivitetsplan: Arrangementet afholdes d. 22. eller 29 maj under hensyntagen til Per Vig.
Ivar Kristoffersen kontakter Per Vig angående dato samt indholdet af arrange-
mentet.
Jens og Finn sørger for annoncering/opslag i de fire sogne.
Mogens: Medbringer krus, tallerkener, servietter, småkager samt 1 pladekage.
Bente: 2 pladekager.
Poul: 1 pladekage samt småkager.
Jens: Sodavand.
Ivar: 2 x vingaver henholdsvis til Per Vig samt Conny Enevoldsen.
Alle: Medbringer 2 kander kaffe/Te.

Arrangement nr. 2 - Finderup Sogn.
Afholdes d. 07. september.
Rundturen afsluttes hos Tobico.
Bente tager kontakt til Tobico samt en lokal ”fortæller”.
Endelig aktivitetsplan fastsættes senere.


Seminariet til efteråret:

Dato: Seminariet afholdes d. 07. oktober eller 18. november under hensyntagen til kursuslederen.

Indhold & tidspunkt: Ivar tager kontakt til kursuslederen for at få afstemt programmet herunder
tidspunktet.

Økonomi: Ivar sender en ansøgning senest d. 08. maj til Skjern Kommune om ansøgning om
§ 115 midler.
Ivar Kristoffersen sender ligeledes en forespørgsel til Landdistriktsrådet for Ringkø-
bing-Skjern Kommune samt andelskassen om støtte til arrangementet.

Lokaler & bespisning: Mogens tage kontakt til Rækker Mølle skole angående lokaler til seminariet
samt en forespørgsel til hallen om bespisning.

Enighed om at Faster også skulle indgå/inviteres til seminariet. Bente tager kontakt til Jørgen Madsen i Faster.

Næste bestyrelsesmøde:
Udover standardpunkterne skal det videre forløb af seminariet tages op på næste bestyrelses-møde.

Næste bestyrelsesmødet afholdes tirsdag d. 13. juni kl. 19.30 hos Finn Andersen, Bøgebakken 1,
Rækker Mølle.


Finn Andersen
Referent

Referat – bestyrelsesmøde
Tirsdag den 28.02.2006 hos Poul Nielsen

Deltagere: Finn Andersen. Mogens Højhus Jeppesen, Jens Nielsen, Poul Nielsen, Ove Skyttegaard, Bente Tang og Ivar Kristoffersen

Godkendelse af referat:
Godkendt uden bemærkninger

Siden sidst:
Kontakten til Faster sogn havde været positiv. Et fælles møde ville være godt og tilsvarende et fælles seminar omkring udvikling i Landdistrikterne.

Bente Tang havde drøftet Foreningsråd contra Landdistriktsråd med formanden for Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune – Villy Kristensen, Barde. Ideen med Foreningsråd har tilsyneladende fænget andre steder end i Rækker Mølle området. Landdistriktsrådet var indstillet på, at vi kunne få en repræsentant i deres repræsentantskab.

Bestyrelsen besluttede, at vi skulle have vores egen profil, men at et samarbejde med Landdistriktsrådet vil være positiv.

Der sendes så snart som muligt brev til Borgmester Torben Nørgaard, samt til udvalgsformændene for Skole og børn, Fritid og kultur samt teknik bl.a. med anmodning om høringsret. Dette sendes i kopi til Landdistriktsrådet.

Forretningsorden:
Der forelå et udkast, der systematisk blev gennemgået. Sekretæren renskriver og endelig godkendelse foretages på næste bestyrelsesmøde.

Foreningsliste:
Bestyrelsen konstaterede med tilfredshed, at næsten samtlige foreninger i området bakker omkring foreningsrådet. Foreningslisten føres ajour og tilsendes de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Kommende arrangementer:
Der besluttet, at der i hvert sogn skal et møde sammen med borgerforeningen med besøg på ”historiske” steder m.fl. for at få større kendskab til det område man bor i 2006 arrangeres ture i sognene Bølling (Jens og Ivar) og Finderup (Bente)

Næste bestyrelsesmøde:
Under henvisning til drøftelserne under forretningsorden er det fremover formandens og sekretærens opgaver i et samarbejde at fastsætte dagsordenen og bl.a. med beslutning om, hvilke punkter på hver bestyrelsesmøde angiver punkter der i hvert fald skal på det næste bestyrelsesmøde. Følgende punkter udover standardpunkter skal på bestyrelsesmødet den 19. april kl. 19.30 Hos Ivar Kristoffersen: Vedtægter, forretningsorden, seminar og arrangementer.

Bestyrelsesmødet afholdes hos Ivar Kristoffersen

Ivar Kristoffersen
Referent

Referat — Bestyrelsesmøde torsdag den 5. januar 2006 hos Mogens Højhus Jeppesen

Deltagere: Mogens Højhus Jeppesen, Jens Nielsen, Poul Nielsen, Ove Skyttegaard, Bente Tang og Ivar Kristoffersen
Fraværende med afbud: Finn Andersen

Siden sidst:
I Ringkøbing-Skjern Kommune er etableret et Landdistriktsråd, der omfatter sogne- og borgerforeninger, hvilket er snævert efter bestyrelsens opfattelse. Torben Galsgaard fra Faster Sogn er kommet i bestyrelsen. Det vil aktuelt at indbyde ham til et bestyrelsesmøde. Aktiv Faster — svarende til et landsbyråd har også en bred opbygning. Det vil være aktuelt at afholde et fælles møde med dem på et tidspunkt.

Kun Rækker Mølle Borgerforening har givet tilsagn om økonomisk støtte. Der tages telefonisk kontakt de manglende borgerforeninger og Banko.

Sekretæren får først svar i februar måned om kommunen vil give støtte til hans eventuelle deltagelse i et kursus angående udvikling m.m. i Landdistrikterne. Kopi af ansøgning sendes til Poul Nielsen og Bente Tang, der tager kontakt til Faster for orientering.

Synliggørelse:
Bestyrelsen var enig om, at vi skulle synliggøre os selv så meget som muligt

* Referat sendes normalt til Bent Dyrvig — den kommunale byrådsmedlem, der også indbydes til generalforsamlingen og et bestyrelsesmøde om året.
* Ved særlige opgaver sendes referat eller tilsvarende til relevante udvalg — dog primært udvalgsformanden.
* Der skrives til borgmesteren og udvalgsformændene for Skole- og børn, Fritid og kultur og teknik med bl.a. ønsket om at være høringsberettiget.
* Den månedlige Dagsorden for ovennævnte 3 udvalg følges og kommenteres på relevante områder af Poul Nielsen, Mogens Jeppesen henholdsvis Bente Tang.
* Være aktiv overfor pressen med nye tiltag m.m.
* Bestyrelsen deltager i de generalforsamlinger i området, hvor de føler at have en vis tilknytning.

Foreningslisten:
Til foreningslisten blev tilføjet mulige emner Rækker Mølle Bryghus ved Kjeld Askjær-Jørgensen, Motorcykelklubberne i Hanning/Rækker Mølle og Bølling. Der blev fremlagt udkast til brev, der skulle sendes til foreninger, råd m.fl. som ikke deltog på generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede, at der efterfølgende også tages telefonisk kontakt.

Forretningsorden:
Denne blev kun meget kort drøftet og blev udsat til næste møde. Dog blev besluttet, at der fremover skal være punkterne:

* Nyt fra foreninger og råd m.fl.
* Aktuelt fra kommunal regi

Evt. vedtægtsændringer:
Vedtægterne blev gennemgået for evt. ændringer, hvilket der havde været ønsker om på generalforsamlingen. Af væsentlige ændringer blev foreslået:

* Alle borger i området har adgang til generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen
* Alle deltagere på generalforsamlingen kan fremkomme med forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer.
* Der fastholdes, at kun stemmeberettigede foreninger, råd m.fl. kan stemme til selve valget.
* Evt. forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1. februar, så det kan optages på dagsordenen til generalforsamlingen.

* Godkendes vedtægtsændringerne på generalforsamlingen træder de kraft med det samme.

Sekretæren indføjer ændringerne i vedtægterne — således at ændringsforslag kan godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Brainstorming om fremtidige opgaver:
Der blev stillet forslag om et seminar til sensommer/efterår og på en lørdag i tidsrummet 10-16. Sekretæren fik til opgave at udforme en ansøgning om tilskud. Der rettes henvendelse til Aktiv Faster om de kunne tænke sig at være med.

Andet:
Der blev besluttet, at fremover er det ”værten” hvor bestyrelsesmødet afholdes, der er mødeleder.

Næste møde:
Tirsdag den 28. februar kl. 19.30 hos Poul Nielsen.


Ivar Kristoffersen
Referent

Referat fra den stiftende generalforsamling.

Stiftende generalforsamling, tirsdag den 08. november i samlingssalen på Rækker Mølle skole.

Der var 18 forskellige foreninger repræsenteret med stemmeret samt arbejdsgruppen.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
2. Orientering fra arbejdsgruppen.
3. Godkendelse af vedtægter.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forening Rækker Mølle Foreningsråd.
5. Eventuelt

Ref. Punkt:

1. Valgt til ordstyrer Hans Dalgård.
Valgt til stemmetællere Jens Nielsen og Niels Vad

2. Bente Tang orienterede om dannelsen af foreningsrådet. Det blev blandt andet påpeget, at
det var et foreningsråd og ikke et landsbyråd, der skulle stiftes. Et landsbyråd vil typisk kun
varetage sogne- & borgerforeningernes interesse, hvorimod foreningsrådet er et bindeled
mellem alle foreningerne i sognene Finderup, Hanning, Sædding og Bølling. Der er således tale
om et godt og solidt fundament, hvor alle kan få indflydelse på områdets udvikling.
Foreningsrådet kan f.eks. hjælpe med ansøgning af midler til udvikling i området samt sørge for,
at få kommunale forslag hørt.

3. Ivar Kristoffersen gennemgik vedtægterne.
Paragraf 1 blev drøftet nærmere ”Foreningsrådet er upolitisk og omfatter foreninger i sognene
Finderup, Hanning, Sædding og Bølling”.
Hvornår er man en forening? Er skolen, børnehaven, Rækker Mølle Hallen en del af forenings-
livet. Skal de små erhvervsdrivende kunne optages i rådet. Skal man være optaget på en
medlemsliste for at kunne bruge foreningsrådet som ”talerør”.
Arbejdsgruppen kunne bekræfte, som udgangspunkt er ”alle” velkommen i rådet, men den
kommende bestyrelse må tage stilling til ovennævnte forhold.
Vedtægterne blev herefter godkendt.

4. Valgte bestyrelsesmedlemmer: Ivar Kristoffersen, Bente Tang, Mogens Højhus Jeppesen,
Ove Skyttegaard, Jens Nielsen, Poul Nielsen og Finn Andersen
Suppleanter til bestyrelsen: Niels Vad og Birthe Thomsen
Valgte revisorer: Marie Tylvad og Inge Marie Pedersen.
Revisor suppleanter: Hanne Nygård

5. Under eventuelt blev det drøftet, at foreningsrådet skulle sørge for, at gøre sig synligt i den
nye ”Stor Kommune”.
Forslag til en aktivitet for den kommende bestyrelse: En historisk rundtur i de fire sogne.

Den stiftende generalforsamling blev afsluttet med, at dirigenten Hans Dalgård underskrev vedtægterne for Rækker Mølle Foreningsråd.

Foreningen Rækker Mølle Foreninsråd er hermed stiftet den 08. november 2005.


Referent:

08/11-2005 Finn Andersen

Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
31-12-2018 11:00
Nytårsbad
-----------------------------------

06-01-2019 08:30
Rævejagt
-----------------------------------

11-01-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

25-01-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

26-01-2019 10:00
Rævejagt
-----------------------------------

26-01-2019 13:30
Generalforsamling
Opslagstavlen
Design: MediaConnect