- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
> Forslag til vedtægter for Rækker Mølle Foreningsråd.
OBS! Nederst på siden kan du hente et word-dokument med teksten, som du kan udskrive.
Rækker Mølle Foreningsråd

§1
Foreningsrådet er upolitisk og omfatter foreningerne i sognene Finderup, Hanning, Sædding og Bølling.

Foreningsrådets hjemsted er formandens adresse.

§2
Foreningsrådets formål er at
- være bindeled mellem foreningerne og borgerne – samt til politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune
- være bindeled til andre, der kan have indflydelse på områdets udvikling.
- hjælpe med ansøgning af midler til udvikling i området.
- få kommunale forslag hørt i området.
- udarbejde forslag til udvikling og forbedring til gavn for området.
- udtale sig vedrørende sager, som berører området.

§3
Foreninger, der ønsker at være aktive i foreningsrådet, har én stemme pr. forening.

Repræsentanterne for foreningerne vælger en bestyrelse bestående af 7 personer, der vælges for en toårig periode. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer.

Alle med medlemskab/tillidspost i én af foreningerne er valgbar til bestyrelsen. Forslag og valg til bestyrelsen foregår skriftligt og således:
* Skriftlig forslag
* Første valgrunde: Der skal skrives 4 henholdsvis 3 navne på stemmesedlen. Valgte skal have mindst halvdelen af de afgivne stemmer for at være valgt i første runde.
* Anden valgrunde: Er der ikke valgt nok i første runde stemmes igen, hvor der kun kræves flertal for at være valgt.

Der vælges hvert år 2 suppleanter. Valgt er de, der opnår flest stemmer efter de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen udarbejder egen forretningsorden – der dog omfatter, at der årligt skal afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder. Referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på www.raekkermoelle.dk – dog først efter at referatet er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er fremmødt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Ved stemmelighed i bestyrelsen bortfalder forslaget.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til særlige opgaver og kan ligeledes indkalde personer med speciel viden til at deltage i en eller flere bestyrelsesmøder.

§4
Der vælges 2 revisorer, der vælges for et år ad gangen. Der vælges en revisorsuppleant. Valget af revisorer kan foregå mundtligt.

§5
Der afholdes generalforsamling i marts måned. Dagsordenen offentliggøres mindst 3 uger før generalforsamling ved annoncering, brev til foreningerne og på www.raekkermoelle.dk og skal omfatte mindst

1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab
4. Drøftelse af beretning og regnskab, der skal tages til efterretning henholdsvis godkendes
5. Indkomne forslag
6. Bestyrelsens tanker og ideer for det kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Alle fremmødte på generalforsamlingen har taleret, men kun foreningsrepræsentanter har stemmeret.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde mindst 14. dage før generalforsamlingen.

Efter dirigentens godkendelse af referatet offentliggøres dette på www.raekkermoelle.dk.


§6
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt mindst 10 af foreningsrepræsentanterne eller et flertal i bestyrelsen kræver det.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er stillet.

§7
Ændringer af vedtægter skal ske på generalforsamlingen og kan ske ved flertalsafgørelse blandt de fremmødte foreningsrepræsentanter.

Beslutning om foreningsrådets ophør kan kun ske ved at 2/3 af de fremmødte foreningsrepræsentanter stemmer for det. Er der ikke 2/3 flertal for ophør på dette møde afholdes et nyt møde indenfor 4 uger, hvor der kun kræves flertal for ophør.

Eventuel formue ved ophør går til børne- og ungdomsarbejdet i området.

§8
Valgperioden for den første bestyrelse går frem til generalforsamlingen i 2007, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Ved den stiftende generalforsamling kan alle fremmødte stille forslag til bestyrelsen, men kun stemmeberettigede kan stemme ved selve valgene.

Stiftelsen af Rækker Mølle Foreningsråd er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. november 2005.

Rækker Mølle, 8. november 2005
Hent forslag til foreningsvedtægter som Word-dokument!
Sidst opdateret: 26-11-2008
Kalender
31-12-2018 11:00
Nytårsbad
-----------------------------------

06-01-2019 08:30
Rævejagt
-----------------------------------

11-01-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

25-01-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

26-01-2019 10:00
Rævejagt
-----------------------------------

26-01-2019 13:30
Generalforsamling
Opslagstavlen
Design: MediaConnect